polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych („Serwisy”), których dotyczy niniejszy Regulamin i polityka prywatności („Regulamin”) jest Grupa Cogito Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerzego Waszyngtona 146, lokal 302, 04-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245014, NIP: 5420212438, REGON: 050501660 („Grupa Cogito”). Poniższy Regulamin zastosowanie mieć będzie w szczególności do następujących Serwisów: www.grupacogito.pl, www.cogito.com.pl, www.victor.com.pl, www.victor-junior.pl, www.kumpel.com.pl, www.gospodyni.com.pl serwisów Facebook: facebook.com/dwutygodnikVICTOR,facebook.com/magazynCogito, f facebook.com/MagazynKumpel, https://www.facebook.com/Gospodyni oraz innych Serwisów, na stronach których wyraźnie zaznaczono, iż zastosowanie mieć do nich będą postanowienia niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów oraz przed rejestracją w Serwisach każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisów, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Grupy Cogito, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkowników”) korzystających z Serwisów. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisów, jak również do Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisach bezpośrednio lub przez serwisy trzecie. Rozpoczęcie korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Celem Serwisów jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami, komunikacji między Użytkownikami a redakcjami Grupy Cogito, wyrażania swoich opinii, tworzenia grup, umieszczania w Serwisach utworów (np. treści, zdjęć, video), odbierania i wysyłania wiadomości, prowadzenia bloga, branie udziałów w konkursach, etc.
4. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.
5. Zakup płatnych usług oferowanych w ramach Serwisów jest zarezerwowany jedynie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i/lub dla osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów ustawowych/prawnych, przy czym w takim przypadku Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Cogito i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. §

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet; b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie; c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail) d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash.

§ 3 PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Grupa Cogito opracowała niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Grupa Cogito dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Grupy Cogito nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań Użytkowników celu doskonalenia Serwisów. Chcemy, aby były one coraz ciekawsze i celniej trafiały do upodobań Użytkowników.
2. Dostęp do Serwisów i możliwość zapoznawania się z większością ich zawartości (poza zawartością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach danego Serwisu.
3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisów, w tym możliwość zamieszczania własnych treści, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisów, którzy dokonają w nim rejestracji.
4. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisów mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisach, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia i udzielając Grupie Cogito opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień.
5. Rejestracja w Serwisach jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna. Grupa Cogito umożliwia Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisów i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Grupie Cogito informacji o sobie.
6. Aby zarejestrować się w danym Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Grupa Cogito nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Grupą Cogito, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Cogito w ramach Serwisów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.
7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres: cogito@cogito.com.pl lub na piśmie na adres: Grupa Cogito Sp. z o.o., Al. Jerzego Waszyngtona 146, lokal 302, 04-076 Warszawa.
8. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Grupa Cogito może uzależnić rejestrację lub korzystanie z danego Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.
9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do przypisanego do niego konta.
10. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno konto w danym Serwisie, nie dopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik powinien korzystać z trudnych do złamania haseł, np. powinno ono zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie treści. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem.
12. Grupie Cogito przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym naruszające np. dobre obyczaje, zasady netykiety czy też dobra osobiste) i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Grupa Cogito może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.
13. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 12 powyżej, Grupa Cogito jest uprawniona do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania Loginu (nazwy konta) należącego do Użytkownika zamkniętego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
14. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez Grupę Cogito w zakresie udzielonego upoważnienia w szczególności w celu realizacji usługi hostingu świadczonej przez Grupę Cogito na zasadach określonych w Regulaminie, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem umieszczania i przechowywania zamieszczonych treści, udostępniania konta w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Grupy Cogito, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Grupy Cogito. Adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisów, w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisach lub komunikatów o stanie technicznym Serwisów. W przypadku jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Grupę Cogito i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
15. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili rozwiązać Umowę z Grupą Cogito i usunąć konto w danym Serwisie przesyłając prośbę o usunięcie konta drogą mailową na adres email cogito@cogito.com.pl, przy czym prośba musi zostać przesłana z adresu email, który jest aktualnie powiązany z danym kontem. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 10 dni, przy czym usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisów zamieszczonych przez niego treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisach.
16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest Grupa Cogito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerzego Waszyngtona 146, lokal 302, 04-076, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245014, NIP: 5420212438. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W tym celu należy napisać na adres email podany w dziale Kontakt danego Serwisu. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.
17. Przetwarzanie i ochrona podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie dokonywana na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4 PLIKI COOKIES I ADRES IP

1. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
2. Grupa Cogito przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu: – utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; – lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników; – tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; – prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika; – tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług danego Serwisu.
4. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl przepisów prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§ 5 NETYKIETA

1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Każdy Użytkownik Serwisów zamieszczający Treści zobowiązany jest do przestrzegania netykiety, z których najważniejsze to: – pisz zwięźle i na temat; – nie przeklinaj; – nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy; – unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów; – nie pisz WIELKIMI literami – w Internecie oznacza to, że krzyczysz, staraj się również nie nadużywać wykrzykników; – nie spamuj – obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, itp.; – nie zamieszczaj wątków niezgodnych z tematyką danego działu; – nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora; – nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się również pod wieloma nickami; – nie zamieszczaj ogłoszeń, reklam ani innych materiałów promocyjnych; – nie prowadź dyskusji na temat zachowań niezgodnych z prawem lub moralnie niewłaściwych (np. dotyczących nielegalnego oprogramowania, zażywania narkotyków, pornografii, itp.); – zachowaj szczególną kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
2. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.

§6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:
a) swobodnego przeglądania Serwisów, w tym do przeglądania Treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej Rejestracji;
b) posiadania własnego konta w Serwisie (tylko wtedy, kiedy Serwis posiada taką opcję);
c) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie;
d) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisów, w tym świadczonych przez Grupę Cogito usług, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt danego serwisu lub listownie na adres: Grupa Cogito. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa Cogito zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Grupę Cogito w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Decyzja Grupy Cogito co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisów, Grupa Cogito zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Grupa Cogito powiadomi Użytkowników Serwisów poprzez informację na stronie startowej każdego Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron któregokolwiek z Serwisów po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisów.

§ 9 KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag Użytkowników dotyczących Regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisów prosimy o wysyłanie ich na adres email cogito@cogito.com.pl

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.
2. Korzystanie z któregokolwiek z Serwisów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Grupa Cogito Sp. z o.o.

Al. Jerzego Waszyngtona 146, lokal 302, 04-076 Warszawa Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Grupa Cogito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Jerzego Waszyngtona 146, lokal 302, 04-076, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000245014. Dane kontaktowe: cogito@cogito.com.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • odpowiedzi na Państwa zapytanie i/lub zgłoszony problem,
  • prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
  • prowadzenia korespondencji na adres zamieszkania / zameldowania,
  • kontaktu z Państwem w związku z przesłaną korespondencją za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
  • wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji umowy i wystawiania dokumentów związanych z umową (rachunki, faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe, kurierskie, pocztowe, dokumentacja transakcji),
  • marketingowych, tj. wysyłanie newsletterów (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”).
Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Administratora, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na czas prowadzenia korespondencji i/lub na okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz przez okres przewidziany prawem z tytułu odpowiedzialności cywilnej stron z w/w tytułów.
W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.